Raporty Beneficjentów z monitorowania efektu ekologicznego za rok 2019 do dnia 31.03.2020 r.!

Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji CO2 za rok 2019 wraz z Opinią z jego weryfikacji należy składać do NFOŚiGW najpóźniej do dnia 31.03.2020 r.  W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji inwestycji każdy projekt wymaga właściwego monitorowania uzyskanego efektu ekologicznego. Zgodnie z umowami o dofinansowanie Beneficjenci zobowiązani są przedstawiać NFOŚiGW roczne Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji. Wraz z raportem należy przedstawić Opinię z jego weryfikacji.

 

Oferujemy Państwu przygotowanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego oraz opinii z weryfikacji raportów:

  • Dokument potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia/redukcji/uniknięcia emisji CO2, za okres jednego pełnego roku rozliczeniowego w postaci raportu Tabela nr 1 Obliczenie wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku Załącznika 3 Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania
  • Raport z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie emisji gazów cieplarnianych wynikających z Metodyki, zgodnie z Załącznikiem 3 do Metodyki.
  • W przypadku, gdy wskazana w powyższym dokumencie wielkość zmniejszenia/ redukcji/uniknięcia emisji CO2, różni się o więcej niż 30% od zamieszczonego w umowie z NFOŚiGW uzasadnienie powstałej różnicy.