Raporty z monitorowania osiągniętej redukcji emisji CO2 za rok 2016

Przypominamy, iż w związku z realizacją inwestycji finansowanej  w ramach Konkursu GIS – System Zielonych Inwestycji beneficjenci są zobowiązani wobec NFOŚiGW do potwierdzenia efektu ekologicznego w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego po zakończeniu zadania w okresie trwałości przedsięwzięcia.

Oferujemy zatem Państwu współpracę w zakresie wykonania:

  1. a) dokumentu potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia/redukcji/uniknięcia emisji CO2, za okres jednego pełnego roku rozliczeniowego w postaci raportu zgodnie z Instrukcją sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania oraz zgodnie z metodyką  NGOŚIGW oraz Regulaminem Konkursów GIS.

W przypadku, gdy wykazana w powyższym dokumencie wielkość zmniejszenia/redukcji/uniknięcia emisji CO2, różni się o więcej niż 30% od wartości wskazanej w  Warunksch szczególnych uzasadnienia powstałej różnicy przedstawiając stosowane dokumenty i obliczenia oraz inne istotne zdaniem beneficjenta dowody.

  1. b) raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikający z „Metodyki”.
  2. c) opinii z weryfikacji rocznego raportu z osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych przeprowadzaną przez jednostkę uprawnioną na podstawie „Metodyki” oraz doradztwa w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia.

Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji CO2 za rok 2016 wraz z Opinią z jego weryfikacji należy składać do NFOŚiGW najpóźniej do dnia 31.03.2017 r.