RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł!

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa II: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

 

Celem Działania jest zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Nabór wniosków trwa od 2.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź jest równoważny z poziomem wynikającym z wyliczenia luki finansowej.

Proponujemy wyliczenie różnych poziomów luki finansowej i w przypadku niekorzystnych wskaźników, wskazanie rozwiązania zapewniającego pozyskanie maksymalnego dofinansowania.

 

Nie ma ustalonej maksymalnej i  minimalnej dopuszczalnej w konkursie wartości projektu.

 

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 

 1. a) przedsiębiorcy,
 2. b) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 3. c) jednostki organizacyjne jst,
 4. d) jednostki sektora finansów publicznych,
 5. e) szkoły wyższe,
 6. f) kościoły i związki wyznaniowe,
 7. g) wspólnoty mieszkaniowe,
 8. h) spółdzielnie mieszkaniowe,
 9. i) instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 10. j) zakłady opieki zdrowotnej,
 11. k) grupy producentów rolnych,
 12. l) organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 13. m) organizacje pozarządowe,
 14. n) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

Do typów projektów przewidzianych do wsparcia należą działania polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

 

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

 • dla energii wodnej (do 5 MWe),
 • dla energii wiatru (do 5 MWe),
 • dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
 • dla energii geotermalnej (do 2 MWth)4,
 • dla energii z biogazu (do 1 MWe),
 • dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe),
 • dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe),
 • dla energii wytwarzanej z biomasy w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności(do 5 MWe),
 • dla energii wytwarzanej z biogazu w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe).

 

W ramach konkursu możliwe jest wsparcie źródeł wytwarzających energię w kogeneracji. Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Ewentualne inwestycje w instalacje w źródła oparte o energię wody mogą dotyczyć projektów wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.

 

Preferowane będą projekty zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego funkcjonującego przy WFOŚiGW oraz projekty realizowane na obszarach, na których odnotowuje się przekroczenia wartości emisji PM10 promowane będzie zastosowanie rozwiązań niwelujących szkodliwy wpływ emisji pyłów ze źródeł opartych o biomasę i biogaz (np. poprzez wybór niskoemisyjnych, wysoko wydajnych układów spalania, układów wychwytywania pyłów, itp.), zgodnie z Programem ochrony powietrza. Wsparcie będzie kierowane do przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wytwarzających energię na własne potrzeby. Premiowane będą projekty komplementarne, gotowość do realizacji projektu oraz inwestycje instalacji wykorzystującej energię pochodzącą z biogazu lub energii słonecznej lub biomasy przy wykorzystaniu kotłów na biomasę o emisji pyłów nie większej niż 50 mg/Nm3 i kogeneracji.

 

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów w formule zaprojektuj i wybuduj. W przypadku projektów, w których planowane jest nabycie gruntu i/lub budynku lub projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, IP RPO WZ dopuszcza warunkowo dostarczenie dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko oraz decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentów zezwalających na realizację inwestycji nie później niż ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe jest również zaliczenie do projektu kosztów poniesionych po 1.01.2014 roku, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania. Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

 

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym:

 

 1. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku.
 2. Opracowanie audytów energetycznych, stanowiących  kluczowy element projektu, służących  m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określąjących i kwantyfikujących możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych.
 3. Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z częścią finansową i Harmonogramem realizacji projektu.
 4. Opracowanie Studium Wykonalności wraz z częścią finansową i ekologiczną.
 5. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i oświadczeń.
 6. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej lub Programu Funkcjonalno – Użytkowego, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, decyzji dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentów zezwalających na realizację inwestycji.
 7. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (jeśli dotyczy).
 8. Opracowanie opinii ornitologicznej (jeśli dotoczy).

 

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskały dofinansowanie.

 

Proponujemy, aby płatność z tytułu sporządzenia koncepcji gwarantującej pozyskanie dofinansowania, odbywała się w oparciu o system płatności od efektu. Zasady płatności za opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, proponujemy uzgodnić w trakcie negocjacji, uwzględniając poziom jej przygotowania po Państwa stronie.

 

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową http://eieepoland.pl/, na której znajdują się informację o naszym Instytucie wraz z przykładowymi listami referencyjnymi. Jeśli byliby Państwo zainteresowani, bardzo chętnie prześlemy Państwu wykaz zrealizowanych prac naszego Instytutu, który potwierdza, iż wszystkie przygotowywane przez nas projekty do chwili obecnej zakończyły się sukcesem i otrzymały dofinansowanie.