„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020. Termin obowiązywania konkursu: od 31.12.2015 r. do 01.02.2016 r.

Maksymalny poziom dofinansowania – do 80% kosztów kwalifikowanych.

Głównym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in:

 • ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej);
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów.

Beneficjenci programu:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego i zrzeszenia JST.
 3. Powiązania kooperacyjne.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe.
 5. NGO (organizacje pozarządowe).
 6. Spółki celowe.
 7. Służby publiczne inne niż administracja.
 8. Instytucje, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne:
 • Kolej.
 • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego.
 • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.
 • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego.
 • Instytucje kultury.
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

9. Instytucje ochrony zdrowia.

10. Instytucje wspierające biznes.

11. Instytucje wspierające edukację:

 • Szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.
 • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów.
 • Uczelnie/szkoły wyższe.
 • Jednostki naukowe.
 • Instytucje świadczące usługi w zakresie B+R.
 • Instytucje kultury.

 

Pragniemy poinformować, iż Instytut nasz  może wziąć udział w pracach związanych z:

 1. przeanalizowaniem zakresu audytów pod kątem optymalnego zakresu działań,
 2. wypracowaniem koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku,
 3. przygotowaniem  kompletnego wniosku aplikacyjnego,
 4. zgromadzeniem wspólnie z Państwem i przygotowaniem wymaganych załączników,
 5. opracowaniem Studium Wykonalności, o ile będzie wymagane do wniosku,
 6. opracowaniem inwentaryzacji i opinii ornitologicznej, o ile będzie wymagana do wniosku,
 7. zgłoszeniem zakresu prac do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 8. nadzorem nad opracowaniem dokumentacji technicznej, w tym projektowej, bądź przygotowaniem dokumentacji projektowej, w zakresie wymaganym przez Instytucję Finansującą,
 9. rozliczeniem finansowym przyznanej dotacji,
 10. potwierdzeniem efektu ekologicznego.

 

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego uzyskały dofinansowanie.

Instytut także był odpowiedzialny za weryfikowanie wniosków na dotację składanych w ramach Programu GIS.

Powyższe doświadczenie gwarantuje Państwu po stronie naszego Instytutu przygotowanie aplikacji optymalnej z punktu widzenia warunków naboru.

Mając nadzieję na przyszłą owocną współpracę, zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Pozostaję z poważaniem

Lilla LESIAK

Prezes Zarządu