Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 3.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Poddziałanie 3.2.1”

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Wielkopolskiego w latach 2014-2020. Termin obowiązywania konkursu od 31.12.2015 r. do 31.03.2016 r.

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i prace związane m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 7. systemami monitorowania i zarządzania energią,
 8. finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.

Działania te mogą być prowadzone w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji sieci ciepłowniczych oraz rozwoju wysokosprawnej kogeneracji prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód.

Beneficjenci:

 1. JST i ich związki.
 2. Jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy.
 3. Samorządowe jednostki organizacyjne.
 4. Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).
 5. Podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 6. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego – przedsiębiorcy tylko w roli Partnera.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych zadania – wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami, których obecny kształt obowiązuje od 27.10.2015 roku,
 • minimalny wkład własny – 15%,
 • ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 79 600 000,00 PLN,
 • minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 300 000,00 PLN.

Pragniemy poinformować, iż Instytut nasz  może wziąć udział w pracach związanych z opracowaniem:

–       przygotowaniem  kompletnego wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania dofinansowania,

–       zgromadzeniem wspólnie z Państwem i przygotowaniem wymaganych załączników, w tym przygotowaniem informacji do Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,

–       przygotowaniem koncepcji gwarantującej otrzymanie dofinansowania,

–       opracowaniem lub aktualizacją audytów, określających zakres podejmowanych działań, których posiadanie było warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację, także tegoż opracowań, który nie był przygotowany przez nasz Instytut,

–       przygotowaniem dokumentacji technicznej, w tym projektowej, w zakresie wymaganym przez Instytucję Finansującą,

–       opracowaniem Studium Wykonalności – o ile będzie wymagane,

–       opracowaniem inwentaryzacji ornitologicznej,

–       rozliczeniem finansowym przyznanej dotacji,

–       potwierdzeniem efektu ekologicznego.

 

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego uzyskały dofinansowanie.

Instytut także był odpowiedzialny za weryfikowanie wniosków na dotację składanych w ramach Programu GIS.

Powyższe doświadczenie gwarantuje Państwu po stronie naszego Instytutu przygotowanie aplikacji optymalnej z punktu widzenia warunków naboru.

Mając nadzieję na przyszłą owocną współpracę, zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Pozostaję z poważaniem

Lilla LESIAK

Prezes Zarządu