Oferta

Oferujemy szeroki wachlarz usług dla różnorodnych Kontrahentów. Wraz ze współpracującymi z naszą firmą ekspertami możemy zaproponować zakres usług obejmujący:

 • Opracowania Koncepcji projektu, pozwalającej uzyskać optymalne preferencyjne finansowanie.
 • Opracowania załączników do wniosków w części ekologiczno – technicznej.
 • Opracowania załączników do wniosków w części finansowej.
 • Opracowania Wniosków o dofinansowanie.
 • Opracowania Studium Wykonalności, Biznes Planów, Audytów Energetycznych i Oświetlenia, Świadectw Energetycznych, Audytów ex-ante, Audytów ex-post.
 • Opracowania opinii ornitologicznych.
 • Opracowania Planu Zarządzania Środowiskiem  lub Listy Kontrolnej PZŚ.
 • Opracowanie Planu Funkcjonalno Użytkowego (PFU).
 • Opracowanie Oceny Odziaływania na Środowisko.
 • Opracowanie projektów budowlanych.
 • Opracowanie kosztorysów.
 • Opracowanie STWIORB (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).
 • Przygotowanie przetargów zgodnie z „ustawą PZP”.
 • Podłączenia do sieci energetycznej.
 • Zatwierdzenia taryf – jeśli taka konieczność zajdzie.
 • Uzyskania świadectw pochodzenia.
 • Oszacowania nakładów i zysków z inwestycji.
 • Projektowanie pod pozwolenie na budowę.
 • Zezwolenia środowiskowe.
 • Rozliczenie rzeczowo finansowe i ekologiczne zadania, w tym efektu ekologicznego OZE.
 • Analizę dostarczonej dokumentacji, w tym audytów energetycznych, pozwoleń na budowę lub zgłoszeń budowlanych pod kątem otrzymania dofinansowania.
 • Prowadzenie nadzoru budowlanego.
 • Dobór technologii.
 • Opracowywanie/weryfikacja wniosków o wypłatę środków bądź wniosków sprawozdawczych dla konkursów POIŚ i RPO.
 • Weryfikacja  zgodności kwalifikacji kosztów  z Regulaminem Konkursu.
 • Sprawdzenie zgodności przeprowadzenia procedur wyłonienia wykonawców prac zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
 • Konsultacja prawna projektów Zapytania ofertowego, Wzoru umowy dla realizowanego Projektu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Skupiamy wokół siebie doświadczony zespół Konsultantów, którzy zrobią wszystko by zapewnić maksimum korzyści i dofinansowania. Swoje wynagrodzenie uzależniamy od płatności od efektu, w związku z tym jesteśmy nastawieni na sukces projektu.

Oferty cenowe ustane są indywidualnie w zależności od rodzaju i zakresu projektu, zachęcamy zatem do kontaktu z nami (link do kontaktu). Przygotowanie wstępnej koncepcji projektu i oszacowanie kosztów ewentualnego zadania lub projektu przygotujemy BEZPŁATNIE!