Możliwość pozyskania dofinansowania na termomodernizację dla budynków użyteczności publicznej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania na głębokie i kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027; Priorytet FENX.01; Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna; Typ „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE)”.

Nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest w terminie od 15.04.2024 r. do 24.06.2024 r.

Wśród Beneficjentów w/w programu znajdować się będą:

 • Państwowe jednostki budżetowe;
 • Szkoły wyższe;
 • Administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie;
 • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej.

W w/w programie możliwe będzie pozyskanie dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu do 85%, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Przewiduje się współfinansowanie z budżetu państwa łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu. Wsparcie będzie udzielane w formie pożyczki lub dotacji.

Najprawdopodobniej wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 • ocieplenia obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 • modernizacją wewnętrznej instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/gazowej),
 • budową lub przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją,
 • urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła lub chłodu wyposażonych w funkcje zdalnego odczytu,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku (BMS),
 • instalacją lub przebudową systemów chłodzących w tym również z zastosowaniem OZE,
 • instalacją nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym przydomowych magazynów energii i pomp ciepła.

Istnieje możliwość zbilansowania całości kosztów zadania. Możliwe będzie zaliczenie do projektu kosztów poniesionych od 01.01.2021 r., co mogłoby się przyczynić do zwiększenia poziomu dofinansowania bezzwrotnego.

Preferowana będzie realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną powyżej 60% i wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przy wyborze projektów do dofinansowania będą brane pod uwagę między innymi aspekty dotyczące efektywności kosztowej projektu. Poza tym o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2 i PM 10).

Wymogiem formalnym gwarantującym pozyskanie powyższego dofinansowania będzie  posiadanie audytów energetycznych i oświetlenia, zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem Konkursu.

Gwarantujemy opracowanie audytów energetycznych w sposób pozwalający na uzyskanie maksymalnej punktacji przy ocenie wniosku. Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 30% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania (poza zabytkami).

Dofinansowania nie może uzyskać projekt, który został fizycznie ukończony przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji, np. zwiększenie powierzchni zielonych (zielone dachy, ściany), rozwój elektromobilności, rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, infrastruktura związana z dostępnością, montaż urządzeń do magazynowania energii i służących cyfryzacji budynku. Inwestycje w budynkach publicznych będą mogły uwzględniać działania dostosowawcze w zakresie przygotowania infrastruktury obiektu pod kątem odporności na zagrożenie użycia broni kinetycznej, jak i tzw. ABC. Wsparcie dla elementów wykraczających poza audyt energetyczny będzie możliwe do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Nasz Instytut zająć się może dla Państwa wymienionymi poniżej działaniami, bądź kompleksowo, bądź w zakresie przez Państwa wskazanym z wymienionego poniżej:

 1. Aktualizacja audytów: energetycznych, oświetlenia, Odnawialnych Źródeł Energii, pod kątem naboru.
 2. Opracowanie koncepcji pozwalającej na uzyskanie maksymalnego dofinansowania.
 3. Uzyskanie opinii potwierdzającej zabytkowy charakter obiektu.
 4. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami do wniosku.
 5. Zgromadzenie wspólnie z Zamawiającym i przygotowanie wymaganych załączników i Oświadczeń.
 6. Opracowanie dokumentu poświadczającego, iż przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych – jeśli dotyczy.
 1. Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
 2. Opracowanie inwentaryzacji i opinii ornitologicznej – jeśli dotyczy.
 3. Doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięcia.
 4. Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego.
 5. Rozliczenie finansowo-rzeczowe zadania.

Opracowania wymienione w punktach 10 – 11, nie będą wymagane na etapie składania wniosku. Pragniemy jednak zapewnić Państwa, że możemy się także takich zadań podjąć, co zagwarantuje, że wskaźniki wskazane we wniosku zostaną rozliczone i potwierdzone. 

Informujemy, iż wszystkie wnioski aplikacyjne przygotowane przez nasz Instytut w ramach Konkursów System Zielonych Inwestycji, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskały dofinansowanie.

Instytut także był odpowiedzialny za weryfikowanie wniosków na dotację składanych w ramach Programu GIS.

Dziękując za poświęcony czas, zachęcamy do kontaktu z naszym Instytutem w celu przygotowania optymalnej koncepcji dla Państwa pod numerem telefonu: (0048) 22 646 75 65 lub adresem e-mail: eieepoland@eieepoland.pl.