Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”. Termin od 01.08.2017 r. do 22.12.2017 r.

Pragniemy poinformować o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach”.

 

Celem programu dla którego nabór wniosków odbywa się w terminie do 28.09.2018 r.  jest wsparcie przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.

 

Program skierowany jest do  Przedsiębiorców w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w formie preferencyjnie oprocentowanej  pożyczki do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych  w kwocie zadania od 1 do 200 mln zł, z możliwością częściowego umorzenia.

 

Możliwe jest  dokonanie wyboru oprocentowania pożyczki NFOŚiGW i wnioskować o:

 1. pożyczkę na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną: oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % (w skali roku)

albo

 1. pożyczkę na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej) oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6).

 

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych –  pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.

Pożyczka będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Pożyczka będzie mogła być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” stanowiących załącznik do niniejszego pisma.

Umorzenie dotyczy przedsięwzięć polegających na modernizacji/przebudowie źródeł spalania, których głównym celem jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe (co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła).

 

W ramach programu EWE wspierane są: modernizacja procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej, zastosowanie technologii energooszczędnych (w tym OZE), budowa lub modernizacja własnych źródeł ciepła.

 

Do wsparcia kwalifikują się przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:

 1. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:
 • energooszczędne systemy napędowe,
 • systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,
 • falowniki do pomp i wentylatorów,
 • energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
 • wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,
 • energooszczędne systemy oświetleniowe,
 • prostowniki napędów sieciowych,
 • niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,
 • odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,
 • budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
 1. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:
 • izolacje i odwadnianie systemów parowych,
 • odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła,
 • termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,
 • rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
 • modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,
 • wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,
 • budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
 1. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 2. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

 

Projekt będzie kwalifikował się do dofinansowania po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

 1. Wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej) w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie: nie mniej niż 2 GWh/rok.
 2. Oszczędność energii: nie mniejsza niż 5%.
 3. Zmniejszenie energochłonności produkcji (MWh/ jedn. produkcji): nie mniej niż 5%.
 4. Nakład dofinansowania na uzyskanie oszczędności energii: nie większy niż 3 000 zł/MWh/rok.